-

Tjenester for barn og unge i kommunen

Kontaktinformasjon Visedal barnehage:

Lina Flaten (enhetsleder og styrer)
Telefonnr.: 990 21 102
e-post: lina.flaten@gjerstad.kommune.no
Les mer om Visedal barnehage her.

Kontaktinformasjon Abel skole:

Gunnar Wåsjø Simonsen (enhetsleder og rektor)
Telefonnr.:452 75 795
e-post: gunnar.wasjo.simonsen@gjerstad.kommune.no
Les mer om Abel skole her.

Helsestasjonens mål er å forebygge sykdom og skader hos det ufødte barnet og barn 0-6 år. Les mer om tjenesten her.

lehelsetjenesten skal være et lavterskel helsetilbud til barn/ungdom i skolen. Les mer om tjenesten her.

Helsestasjon for ungdom skal være et lavterskeltilbud for ungdom og ungevoksne mellom 16 og 25 år. Les mer om tjenesten her.

Kontaktinformasjon fagansvarlig helsesykepleier:

Ellen Jakobsen Grunnsvoll
E-post: ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no
Telefonnr.: 948 31 449

Morten Langmyrbråten (tjenesteleder)
Telefonnr.: 901 32 078
e-post: morten.langmyrbraten@gjerstad.kommune.no

Les mer her.

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne knyttet til ulike sider ved læring og utvikling. Les mer om tjenesten her.

I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, med Risør som vertskommune.

Kontaktinfo: Barneverntjenesten Øst i Agder, Brokelandsheia, 4993 Sundebru.

Telefonnr.: 479 93 333

Les mer om Barneverntjenesten Øst i Agder

Barnevernet sin vakttelefon 37 01 31 01. Barnevernvakten

Utenom åpningstid besvares telefonhenvendelser av Alarmtelefonen for Barn og Unge; 116 111 (gratis).

Ressursteam er et tverrfaglig møtepunkt som skaper godt samarbeid mellom tjenester tilknyttet barn og unge. Dette er fastsatte møter der foreldre og fagpersoner kan drøfte barns behov for hjelp og  tilrettelegging så tidlig som mulig.

Les mer om ressursteam i barnehagen her.

Les mer om ressursteam i skolen her.

Renee Louie Røskeland
Telefonnr.: 957 80 785
e-post: Renee.Louie.Roskeland@politiet.no

 

Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til familievernkontoret. Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Telefonnr.: 370 05 780
e-post:fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider: 08:30-15:00. Tirsdager 08:30-18:30

Besøksadresse: Friholmsgaten 2, 4836 Arendal

Mer informasjon om familievernkontoret i Agder

Mer informasjon om Bufdir

MOT er et forebyggingsprogram som har som mål å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og MOT – MOT til å leve, å bry seg og å si nei. Gjerstad kommune er en MOT kommune. MOT har en viktig rolle som livsmestrings program i skolen, og jobber spesielt med bevissthet rundt egenstyrke og inkludering. Følg oss på Facebook

MOT etter skoletid er et lavterskel fritidstilbud for ungdom på ungdomsskolen. Tiltaket ønsker å stimulere til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet, forebygge ensomhet og psykiske utfordringer i ungdomsårene. MOT etter skoletid er gratis og blir organisert rett etter skoletid, med mulighet for skyss hjem for de som bor lengst unna. Vi har åpent en dag i uka og skal være et sted hvor ungdom møtes, kan sitte og prate, spille spill eller delta i aktiviteter. Det serveres varm mat, som ungdommene selv er med og lager.

MOT koordinator Torill H. Sletten
Telefonnr.: 945 14 037
e-post: torill.sletten@gjerstad.kommune.no

 

«Ung aktiv» er et prosjekt som har som hovedmålsetting at alle 10-åringer (3. og 4. klasse) i kommunen skal få reell mulighet til å delta på minst en organisert aktivitet på fritiden. Tiltaket starter den høsten elevene begynner i 3. klasse på skolen. Gjennom en nøye planlagt prosess kartlegges 10-åringenes deltakelse på den organiserte fritidsarenaen. Dette er et tett samarbeid mellom skolen, skolehelsetjenesten og samfunnsenheten i kommunen. De barna som ikke allerede er aktive blir forsøkt loset inn på aktiviteter. «Ung Aktiv» tar kontakt med foresatte til elever som ikke er med i frivillige aktiviteter og prøver å avdekke årsaker til at eleven ikke er aktiv. Det viser seg at det er mange grunner til at barn og unge ikke deltar.

  • Økonomi
  • Transport
  • Bevisstgjøring av foreldre
  • Tid

Elevene blir jevnlig fulgt opp i løpet av 3. og 4. klasse. Det innledes samarbeid med andre aktører, som Frivilligsentralen, NAV, Flyktningetjenesten m.fl., ved behov.

 

Trivselslederprogrammet (TL) skal være med på å skape god og sunn aktivitet på skolen. TL skal motvirke mobbing og styrke samholdet mellom elever gjennom organisert aktivitet i friminuttene.

Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen. TL er et program for 5.-10.kl., hvor elever i denne aldersgruppen søker om å få bli trivselsledere. Elevene som plukkes ut til å bli trivselsledere kurses for å kunne administrere og ta ansvar for aktiviteter for de andre elevene på skolen. Det er lagt opp til at det er en voksen som også kurses, for å koordinere opplegget på skolen.